Giao diện chung

0/  Khi vừa mở tool : Chọn ngôn ngữ và chọn số lượng Panel

1/  Cài đặt Inputs : Cài đặt chung áp dụng cho tất cả các scan charts .

2/ Cài đặt Setup Dialog hoặc Setup  Symbols/Timeframe Dialog

3/ Khu vực Bảng điều khiện giao diện : Main Panel / Sub Panel

Lưu ý cách Tool hoạt động :