Setup Symbol/Timeframe

0Mở Symbol/Timeframe Dialog ( Sau khi mở SetupDialog tiếp tục nhấn nút như hình )

Giao diện của Setup Symbols/Timeframes :

1/ Find follow Type ( Chọn nhóm Symbols )

2/ Find follow Symbol :

3/  Khu vực chọn Symbol ( bạn đánh dấu check vào ô vuông )

4/  Khu vực chọn Timeframe ( bạn đánh dấu check vào ô vuông )

Lưu ý 1 : 

Lưu ý 2