Cài đặt các thông số Setup Inputs

1/ Mở bảng cài đặt chung Inputs ( Setup chung áp dụng cho tất cả các scan charts)

2/ Các thông số cài đặt tùy chỉnh :

=> Lưu ý : bản free MagicNumber= 123456789 cho dù bạn có cài đặt là số khác. 

//--- Fast TP0 Setup [ chức năng Premium]

//--- Autotrade EPS setup [ chức năng Premium]

- Nếu là tín hiệu EPS Buy thì điều kiện là : [giá Low của nến EPS] - [giá mafast] < MaxDistance_mafastEPS*Range

- Nếu là tín hiệu EPS Sell  thì điều kiện là : [giá mafast] - [giá High của nến EPS] < MaxDistance_mafastEPS*Range

=>  Ý nghĩa MaxDistance_mafastEPS : Nếu giá đã đi quá xa so với đường EMA fast thì không vào thêm lệnh nữa ( vì giá có thể sắp pullback về phía EMA ).

//--- Setup Telegram [ chức năng Premium]

//--- Money Management [ chức năng Premium]

Lưu ý : PercentProfitDaily ( giá trị chênh lệnh của tài khoản hiện tại so với tài khoản lấy mốc lúc 0:00 ) xem tại tabs Home của Lp4trading Main PANEL . 


Lưu ý : 

Ví dụ : Giá hiện tại Ask/Bid ( các bạn nhấn F9 ) là
- 1.06274 / 1.06284 thì chênh lệnh Spread theo đơn vị pip đang là 1 pip hoặc 10 points.

- 1.06274 / 1.06280 thì chênh lệnh Spread theo đơn vị pip đang là 0.6 pip hoặc 6 points.