Cài đặt các thông số SetupDialog

1/ Click để mở bảng cài đặt SetupDialog ( cài đặt áp dụng cho chart hiện tại đang mở)

2/ setup thông số đầu vào cho chart hiện tại :

//--- common_setup 


//--- EPS_setup//--- filter_EPS_setup+ Chỉ cho phép Sell EPS  khi : mafast < maSlow  .

+ Chỉ cho phép Buy EPS khi : mafast > maSlow .

=> Lưu ý : Nếu chỉ cài đặt mafast thì Sell khi giá đóng cửa tín hiệu buy EPS < mafast và Buy khi  giá đóng cửa tín hiệu sell EPS > mafast

//--- Autotrade_EPS_setup 


+ rateEntrywithRange =0 : giá vào lệnh tại đóng nến . 

+ rateEntrywithRange>0 : giá vào lệnh tại giá pullback từ giá đóng nến EPS theo tỉ lệ với số pip SL .


+ Nếu cài đặt rateATRforSL>0   : SL lấy theo ATR

+ Nếu cài đặt rateATRforSL =0   : SL lấy theo râu nến//--- Sideway setup

3/ Các nút tính năng :