New Trend WarZone (Tín Hiệu Đảo Xu Hướng)

1/ Mục đích : Xác nhận Đảo Xu hướng sớm.

2/ Cài đặt Alerts WarZone tại SetupDialog :

3/ Cài đặt nhanh Autotrade EPS tại tabs ONBUY/ONSELL :