VisualTrade EPS

1/ Ý nghĩa:

2/ Cài đặt VisualTrade ở Setup Dialog:

3/ Xem kết quả VisualTrade  cho Chart hiện tại ở tabs Visual Statistics


Kết quả lệnh visual backtest vị trí  nến = max_bar_visual trong lịch sử đến thời gian hiện tại .

Lưu ý : 

4/ Xem kết quả VisualTrade tổng hợp của tất cả Scan chart ở tabs VisualResult