Cài đặt các thông số Trade Tool

1/ Mở bảng cài đặt Trade Tool ( Áp dụng cho các lệnh vào thủ công bằng panel)

2/ Các thông số cài đặt tùy chỉnh :

+ nhấn nút Click to Buy  /Click to Sell để xác nhận vào lệnh thủ công .

+ nhấn nút Cancel [x] để thoát Panel vào lệnh thủ  công .

+ Fix_Reward:Risk Tích chọn bật chế độ cố định tỉ lệ giữa SL và TP ( Risk/Reward ) , ví dụ điền = 2 tức là số pip và giá trị TP gấp đôi SL .
=> Khi chọn chế độ này thì khi bạn kéo SL thì TP sẽ auto chỉnh theo tỉ lệ R:R và ngược lại khi bạn kéo TP thì SL sẽ auto chỉnh lại theo R:R .

+ Fix_Risk_Percent  : Tích chọn bật chế độ cố định % Risk ( % giá trị tài khoản mất đi nếu bị SL) , Ví dụ bạn để 1% thì khi bạn kéo thả SL/TP thì số lot sẽ thay đổi để số tiền mất SL luôn = 1% tài khoản
=> Lưu ý : Nếu số lotsize đã đạt giới hạn min ( tức là số lot tối thiểu được phép vào , ví dụ EURUSD tối thiểu là 0,01 ) thì lúc đó mặc dù bạn cố định 1% Risk nhưng Lot sẽ ko nhỏ hơn đc dẫn đến Trường hợp SL sẽ nhiều hơn 1% tài khoản .

+ Lotsize  :  ô này để bạn tùy chỉnh cố định số lot vào lệnh thủ công trong trường hợp bạn ko tích bật chế độ Fix_Risk_Percent.

+ Use touch TP0 : Nếu tích chọn chế độ TP0 thì ở panel vào lệnh sẽ hiện 1 đường giá màu đỏ để bạn kéo thả vị trí TP0 , khi giá khớp lệnh và chạm giá TP0 này sẽ dời SL về giá vào lệnh Entry cộng thêm số pip theo cài đặt TP0.

+ Define (Pips) move SL from price Entry Cài đặt số pip cộng thêm vào giá SL để dời SL khi giá chạm TP0.

+ SL_Pip : số Pip SL từ giá vào lệnh , Sau khi có SL sẽ tự động tính TP/TP0/TP1 theo cài đặt ở trên.

+ Use touch TP1 :Nếu tích chọn chế độ TP1 thì ở panel vào lệnh sẽ hiện 1 đường giá màu xanh lá để bạn kéo thả vị trí TP1 , khi giá khớp lệnh và chạm giá TP1 này sẽ chốt lời  = cắt % lotsize vào ban đầu ( ví dụ ban đầu vào 1 lot bạn cài đặt cắt 50% ) thì khi giá chạm TP1 sẽ cắt 0,5 lot chốt lời 1 phần , còn lại sẽ gồng lời đến TP.

+ Define (%) volume close [ Take profit ] :  Cài đặt số % lot sẽ cắt lệnh khi chốt lời TP1 .

=> Xem bài hướng dẫn Trailing Stop.