Tính năng Keylevel

1/ Lý thuyết keylevel :

2/Xem tổng hợp trạng thái các keylevel của các Scanchart tại tabs keylevel :

3/ Cài đặt Alerts NewTrend Keylevel tại Setup Dialog : 

4/ Cài đặt nhanh Alerts NewTrend Keylevel tại tabs AlertKeylevel