Tính năng Hline/Trendline Alerts

1/ Bảng quản lý Hline/Trendline : ( Các Hline/Trendline là do bạn vẽ ra )

 • Khi bạn click chọn Hline/Trendline ở Chart hiện tại thì Tool sẽ tô sáng dòng tại tabs Hline/Trendline để bạn cài đặt Alerts.


 • Đồng thời sẽ có thông báo ở tabs Experts ( ở bảng toolbox Ctrl+T) hiện tên và thứ tự trong bảng quản lý của tabs Hline/Trendline .

=> Như trong hình ví dụ là Trendline 34460 ở dòng số 01 ( số dòng trong bảng bắt đầu từ 0 ).

3/ Cài đặt Alerts Hline/Trendline

 • Vùng 01 : Hiện tên , Symbol và Tyle của Hline/Trendline đang được Tool quản lý Alert .

 • Vùng 02 : Các Alerts đã kết thúc sẽ có đôi _Done sau tên của Alerts.

 • Vùng 03 : Các bạn nhấn đôi chuột vào ô tương ứng với Timeframe cần đặt ALets :

  1. Up : Đóng nến lên trên .

  2. Down : Đóng nến xuống dưới .

  3. Touch : Giá chạm.

  4. Break : Đóng nến qua ( lên hoặc xuống đều được )

 • Vùng 04 : Lọc hiện theo Type

 • Vùng 05 : Lọc hiện theo Symbol