Tính năng EPS ( Englufing/Pinbar Signal )

2/ Cài đặt Alerts EPS tại Setup Dialog : ( Áp dụng riêng từng Scan charts )

3/ Cài đặt nhanh Alerts EPS tại tabs AlertEPS